Language

Personvern

1. Formål med behandlingen av personopplysninger

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er sammen med nødmeldetjenestene for brann (110), politi (112) og helse (113), ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn gjennom Nød-SMS tjenesten. Formålet med innsamlingen av dine personopplysninger er å tilby en SMS-tjeneste som gir deg mulighet til å kontakte og få hjelp fra nødmeldesentralene direkte via SMS i nødsituasjoner. For at du skal kunne sende SMS til nødnumrene 110, 112, og 113 må vi behandle personopplysningene dine.

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn

For å kunne tilby deg denne tjenesten, trenger vi å samle inn følgende informasjon om deg:
  • Navn
  • Mobilnummer
  • Adresse
  • Postnummer
  • E-postadresse
  • Land

3. Grunnlag for behandlingen

Drift av nødmeldetjenesten i Norge er både en rettslig forpliktelse som påhviler nødetatene jf. EUs personvernforordning (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav c, og en oppgave i allmennhetens interesse jf. EUs personvernforordning (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav e. Nødmeldetjenesten er regulert i følgende lover og forskrifter:
  • For brann (110): lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), og forskrift 15. september 2021 nr. 2755 om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften).
  • For politi (112): lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven), og forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften).
  • For helse (113): lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven), og forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften).
Nødetatene er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. DSB har etablert Nød-SMS tjenesten for nødetatene, og er deres databehandler. DSB behandler personopplysningene dine på bakgrunn av databehandleravtale og instruks fra nødetatene. Link Mobility er leverandør av tjenesten Nød-SMS, og er DSBs underdatabehandler, og behandler personopplysningene dine på bakgrunn av databehandleravtale og instruks fra DSB.

4. Hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger

Dine personopplysninger lagres trygt og behandles konfidensielt. Vi benytter egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.

5. Deling av personopplysninger

Når det er nødvendig for å oppnå formålet med Nød-SMS tjenesten, deler DSB, Link Mobility og nødmeldetjenesten personopplysningene dine. Ansatte som får tilgang til personopplysningene, er underlagt taushetsplikt. Vi vil ikke dele dine personopplysninger utover dette med mindre loven pålegger oss det, eller det er nødvendig for å levere tjenesten og loven gir oss slik adgang.

6. Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi har om deg. Du kan også be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger og har rett til å motsette deg behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Se EUs personvernforordning kapittel III hvor rettighetene dine er beskrevet. Vi viser også til Datatilsynet sine hjemmesider som beskriver rettighetene dine: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/. Hvis du ønsker å utøve disse rettighetene, kan du kontakte oss på postmottak@dsb.no. Vi skal behandle dine krav uten ugrunnet opphold, og normalt senest innen en måned. Du kan også forespørre sletting fra "glem meg"-siden.

7. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte den ansvarlige for Nød-SMS ved DSB på postmottak@dsb.no. Vi gjør oppmerksom på at taushetsbelagte, sensitive, eller andre fortrolige opplysninger ikke bør sendes med e-post. Dette gjelder også meldinger som inneholder fødselsnummer.

8. Klager

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger ikke er i tråd med gjeldende personvernregelverk. Vi håper at du først tar kontakt med DSB, slik at vi kan vurdere dine innvendinger og oppklare eventuelle misforståelser.
An unhandled error has occurred. Reload 🗙